เส้นทางรถไฟเชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานกระบี่

 

การพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อจากเส้นทางสายใหม่เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  จะสามารถช่วยเสริมให้โครงข่ายที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ในด้านการเชื่อมโยงระหว่างระบบราง-ถนน-น้ำ-อากาศ ระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน

 
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต