ระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ตในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง

 

จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวภูเก็ตทำให้เกิดปัญหาความหนาแน่น ของชุมชน และประชากรการขยายตัวของเมืองและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลต่อปัญหาความหนาแน่นของการจราจรเนื่องจากจำนวนยานพาหนะ ที่มีจำนวนมากรวมทั้งปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้น
เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการจราจรที่กำลังวิกฤตในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม ปริมาณการจราจรในอัตราที่ค่อนข้างสูงในอนาคต    การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด
สำหรับแนวเส้นทางการพัฒนาในเบื้องต้น จะเป็นแนวเส้นทางที่จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดไว้เมื่อปี พ.ศ.2549 ในโครงการศึกษาความเป็นไปได้การก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบารอบเกาะภูเก็ต และเส้นทางสนามบินนานาชาติภูเก็ตถึงห้าแยกฉลองระยะทาง 41  กิโลเมตร  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะทำการทบทวนแนวเส้นทางและศึกษาระบบขนส่งมวลชน ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต