เส้นทางรถไฟสายใต้ใหม่ (ทางคู่) ช่วงอำเภอดอนสัก-จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เชื่อมต่อกับทางรถไฟสายใต้)

 

อำเภอดอนสัก เป็นอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ  เป็นที่ตั้งของท่าเรือเชื่อมโยงการเดินทางของคนและสินค้าระหว่างสุราษฎร์ธานีกับเกาะสมุย แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้นี้มีแนวโน้มว่า อาจจะมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณอำเภอดอนสักตามโครงการพัฒนา   เมืองท่าดอนสัก การขยายโครงข่ายรถไฟช่วงอำเภอดอนสัก – สุราษฎร์ธานีที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟสายใต้  จึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับพื้นที่รองรับการพัฒนาในอนาคต
แนวเส้นทางรถไฟเส้นนี้ เป็นการดำเนินการศึกษาใหม่ เพื่อเชื่อมโยงกับทางรถไฟสายหลักและเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟสายใหม่ เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี – พังงา

 
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต