• เพื่อศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมโยงฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยกับฝั่งทะเลด้านอันดามัน ในแนวเส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต โดยจะเชื่อมโยงระบบทางรถไฟเข้ากับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยง 2 ฝั่งทะเล ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

  • เพื่อศึกษาและออกแบบระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ในแนวเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต–บริเวณห้าแยกฉลอง เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต

 
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต