กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3  
การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์   2560 เวลา 14.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง ชั้น 2  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   
  

 โดยมีกำหนดการประชุม ดังนี้

 

เวลา 14.00- 14.30 น.

 

ลงทะเบียน/รับเอกสาร

เวลา 14.30-15.15 น.

 

นำเสนอผลการศึกษาโครงการในด้านต่างๆ
- การปรับปรุงแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต
- การปรับปรุงจุดกลับรถระดับดินและการก่อสร้างทางลอดของแนวเส้นทางโครงการ ระบบขนส่งมวลชนภูเก็ตบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี)
- มาตรการแก้ไขและลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

เวลา 15.15-16.25 น.

 

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมประชุมและตอบชี้แจงข้อซักถามต่างๆ

เวลา 16.25-16.30 น.

 

สรุปปิดการประชุม

 
 

กำหนดการการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 (การสรุปผลการศึกษาโครงการ)
การศึกษาความเหมาะสมออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น.               
ณ ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 โดยมีกำหนดการประชุม ดังนี้

เวลา 09.00-09.30 น.

 

ลงทะเบียน/รับเอกสาร

เวลา 09.30-09.35 น.

 

กล่าวรายงาน
โดย  ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เวลา 09.35-09.40 น.

 

กล่าวเปิดการประชุม
โดย  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เวลา 09.40-10.30 น.

 

นำเสนอข้อมูลโครงการในด้านต่างๆ
- การปรับปรุงแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต
- การปรับปรุงจุดกลับรถระดับดินและการก่อสร้างทางลอดของแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ตบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี)
- มาตรการแก้ไขและลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

เเวลา 10.30-11.15 น.

 

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม และตอบชี้แจงข้อซักถามต่างๆ

เเวลา 12.00 น.

 

ปิดการประชุม

 
 
 

การสำรวจพื้นที่และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
ตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่เขตเมืองภูเก็ต
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558

เวลา กิจกรรม สถานที่ / หมายเหตุ

08.30 น.

สำนักงานจังหวัด เทศบาลนครภูเก็ต และ หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง พร้อม / ตั้งขบวน เตรียมตัว

- บริเวณแยกโกมารภัฏ

09.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกเดินทางจากแยกโกมารภัฎไปตามแนว
เส้นทางของระบบขนส่งมวลชน เพื่อสำรวจพื้นที่
การออกแบบแนวเส้นทางและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้ประชาชนตามแนวเส้นทางได้รับทราบ

- ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
  * สถานีทุ่งคา 
  * สถานีเมืองเก่า
  * สถานีหอนาฬิกา

10.30 น –12.00 น

ขบวนหยุดพักและประชาชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางและการดำเนินงานให้กับประชาชน

- บริเวณสวน 72 พรรษา
 

13.00 น

ขบวนออกเดินทางจากบริเวณสวน 72 พรรษาไปตามแนวเส้นทางของระบบขนส่งมวลชน เพื่อสำรวจพื้นที่การออกแบบแนวเส้นทางและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้ประชาชน
ตามแนวเส้นทางได้รับทราบ

- ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
 * สถานีบางเหนียว 
 * สถานีเมืองเก่า
 * สถานีหอนาฬิกา

15.00 น –16.00 น

ขบวนหยุดพักและประชาชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางและการดำเนินงานให้กับประชาชน

- บริเวณศาลเจ้าบางเหนียว

 
 
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต