การประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (การสรุปผลการศึกษาโครงการ)
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต
ในระหว่างวันอังคารที่ 6 - วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ในพื้นที่ 3จังหวัดได้แก่ จังหวัดภูเก็ต , พื้นที่จังหวัดพังงาและกระบี่ , พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพบรรยากาศ
 
DOWNLOAD :: แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ :: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบข่นส่งมวลชล จังหวัดภูเก็ต
บอร์ดนิทรรศการโครงการ :: บอร์ดนิทรรศการระบบข่นส่งมวลชล จังหวัดภูเก็ต :: สรุปผลการประชุม
 

การประชุมกลุ่มย่อยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2
เพื่อชี้แจงข้อมูลผลการศึกษาแนวเส้นทาง รูปแบบของโครงการ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งหารือถึงความเหมาะสมและพอเพียงของมาตรการต่างๆ และการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2557 โดยจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้


กลุ่ม

วัน

เวลา

สถานที่จัดประชุม

1

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 255 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 14.00 - 16.30 น. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธาน

4

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 14.00 - 16.30 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

5

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมตะปู โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

6

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 14.00 - 16.30 น. หอประชุมโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

7

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

8

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 14.00 - 16.30 น. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 
ภาพบรรยากาศ
DOWNLOAD :: กำหนดการประชุม :: สรุปผลการประชุม
................................................................................................................................................
 
การประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (การคัดเลือกแนวเส้นทาง/รูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม)
เพื่อแนะนำและชี้แจงผลการศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก/รูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการศึกษาและวางแผนพัฒนาโครงการ แนวทาง รวมทั้งประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา ตลอดจนข้อแนะนำและประเด็นที่ควรระมัดระวัง หรือให้ความสำคัญในการศึกษา และแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยได้จัดการประชุมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาได้แก่
กลุ่มที่ 1
วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิทักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มที่2

วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30- 12.00 น. ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 

กลุ่มที่3
วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 - 12.00น. ณ ห้องริมน้ำ ชั้น 1 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
DOWNLOAD :: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1 ::แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2 :: เอกสารประกอบการประชุม 1 ::
  เอกสารประกอบการประชุม 2 :: สรุปผลการประชุม
................................................................................................................................................
 
การประชุมกลุ่มย่อยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต
ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด และ EGIS RAIL ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึงข้างต้นนั้น
ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  สนข. จึงกำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและวางแผนพัฒนาโครงการ และการกำหนดแนวเส้นทาง รวมทั้งประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา  และการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1  วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มที่ 2
 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มที่ 3
 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มที่ 4
 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  

กลุ่มที่ 5
 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมตะปู โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

กลุ่มที่ 6
 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

กลุ่มที่ 7
 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต    

กลุ่มที่ 8
 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
ภาพบรรยากาศ
DOWNLOAD :: สรุปผลการประชุม
................................................................................................................................................
 

การประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)
เพื่อแนะนำและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาโครงการโครงการ  แนวทางและขั้นตอนการศึกษาที่สำคัญ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการศึกษาและวางแผนพัฒนาโครงการ การกำหนดแนวทางเลือก รวมทั้งประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา ตลอดจนข้อแนะนำและประเด็นที่ควรระมัดระวัง หรือให้ความสำคัญในการศึกษา และแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยได้จัดการประชุมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา ได้แก่

กลุ่มที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ภาพบรรยากาศ
กลุ่มที่ 2
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิทักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดจังหวัดภูเก็ต
ภาพบรรยากาศ
กลุ่มที่ 3
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องโกเมน ชั้น 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ภาพบรรยากาศ
DOWNLOAD :: เอกสารประกอบการประชุม :: สรุปผลการประชุม :: แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ :: บอร์ดนิทรรศการ
 
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต