แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 2 สุราษฎร์-กระบี่  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 2 ภูเก็ต  
   
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1  
สรุปผลการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 1  
   
 
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต