ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และบริการ   ที่สะดวกปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และระหว่างประเทศ  รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลักในเส้นทางที่มีความสำคัญ
กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง        ในจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูง เช่นจังหวัดภูเก็ต กระบี พังงาและสุราษฎร์ธานี จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งที่คับคั่งในปัจจุบันและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
การพัฒนาทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี – พังงา – ภูเก็ต  เพื่อขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟ ระหว่างฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยกับพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว   ซึ่งพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนานับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวระดับโลก  ดังจะเห็นได้จากสถิติข้อมูลที่ผ่านมา เมื่อปี พ.ศ. 2555  มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่ภาคใต้มากกว่า 24 ล้านคน   ในจำนวนนี้ร้อยละ 80 มีจุดมุ่งหมายปลายทางบริเวณจังหวัดภูเก็ต–พังงา–กระบี่และเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รัฐบาลจึงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง 2 ฝั่งทะเล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ของโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  เพื่อสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ทั้งฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และฝั่งอันดามัน (จังหวัดภูเก็ต)ดังนี้

1)  โครงการพัฒนาศูนย์กลางคมนาคมขนส่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกเชื่อมสองฝั่งทะเล (อันดามัน-อ่าวไทย) บริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
     (1) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     (2) โครงการพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมระหว่าง 2 ฝั่งทะเล
     (3) โครงการพัฒนาและก่อสร้างสนามบินอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2)  โครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบารอบเกาะภูเก็ตและเส้นทางสนามบิน

เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี  นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม รวมทั้งมีการบูรณาการการวางแผนงานในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่มีศักยภาพ สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวางแผนและบูรณาการการจัดทำแผนด้านการขนส่งและจราจร รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต  โดยมีขอบเขตการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต  รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือIEE ของทางรถไฟช่วงอำเภอดอนสัก–จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟสายใต้  และการศึกษา ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA  ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต–ห้าแยกฉลอง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตให้มีมาตรฐานและ มีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ตอันเป็นผลกระทบจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต