การพัฒนาทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี – พังงา – ภูเก็ต  เพื่อขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟ ระหว่างฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยกับพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวระดับโลก  ดังจะเห็นได้จากสถิติข้อมูลที่ผ่านมา เมื่อปี พ.ศ. 2555  มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวทางทะเล ในพื้นที่ภาคใต้มากกว่า 24 ล้านคน   ในจำนวนนี้ร้อยละ 80 มีจุดมุ่งหมายปลายทางบริเวณจังหวัดภูเก็ต–พังงา–กระบี่ และเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รัฐบาลจึงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง 2 ฝั่งทะเล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้

 

 

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง ชั้น 2  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 

การประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 (การสรุปผลการศึกษาโครงการ) การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต
วันอังคารที่7กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 
 
สรุปผลการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2
สรุปผลการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1
   
 
 
 
 
 
Count Visitors
Web Counter
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต